Archive for 2024

PIN Namewee-WhenImGone

Namewee – When I’m Gone | 黃明志 – 當我離開以後

抹乾眼泪  用力挥挥手 Mǒ qián yǎnlèi   yònglì huī huīshǒu Wipe away the tears and wave 我亲爱的  家人朋友 wǒ qīn’ài de  jiārén péngyǒu My Dear beloved friends and family 这场景 或许有些 沉重 zhè chǎngjǐng huò xǔ yǒuxiē chénzhòng This could be a little hard to take 别想太多 bié xiǎng tài duō But it’s ok 然时间去流梭 rán shíjiān[…]